Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er ”Frivilligcenter Odder”

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odder Kommune


§ 2 Formål

Foreningen har til formål at etablere og drive et center for frivillige i Odder Kommune. Centret skal bidrage til:

 • at styrke både det indbyrdes samarbejde mellem de frivillige foreninger og samarbejdet mellem foreningerne og Odder Kommune
 • at skabe et stærkt videns- og ressourcenetværk på tværs af foreningerne
 • at synliggøre og fremme det frivillige sociale arbejde, så det i stigende grad vil nyde respekt i befolkningen – det skal give status at være frivillig
 • at få flere såvel brugere som frivillige i foreningerne


§ 3 Medlemmer

Stk. 1: Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer, virksomheder, grupper og enkeltpersoner, som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og formål.


§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.

Stk. 3: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt de fremmødte medlemmers repræsentanter. Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv.

Stk.4: Hver forening/organisation, der er medlem, har én stemme. Støttemedlemmer har ingen stemmeret.

Stk. 5: Der kan ikke stemmes via fuldmagt. Kandidatur til bestyrelsen kan dog meddeles skriftligt til bestyrelsen, såfremt man er forhindret i at møde frem.

Stk. 6: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

Stk. 7: Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 8: Indkaldelse skal ske skriftligt (evt. via mail) til medlemmerne samt offentliggøres i Odder Avis med mindst 21 dages varsel.

Stk. 9: Alle fremmødte medlemsrepræsentanter har taleret.

Stk. 10: Alle interesserede er velkomne men uden taleret, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

Stk. 11: Generalforsamlingens dagsorden skal fremover indeholde mindst følgende punkter:

 1. valg af dirigent
 2. valg af referent
 3. valg af stemmetællere
 4. bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 5. forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 6. indkomne forslag
 7. forelæggelse af budget til godkendelse
 8. fastsættelse af eventuelt kontingent
 9. valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. valg af revisor
 12. Evt.

Stk. 12: Genvalg kan finde sted.

Stk. 13: Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves det, at der ved vedtægtsændringer opnås mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Stk. 14: Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt tre medlemmer ønsker det.


§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 af generalforsamlingen valgte medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen består endvidere af et af Odder Kommune udpeget medlem.

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer vælges i lige år og de resterende i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3: Hver forening kan højst have to repræsentanter som bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter.

Stk. 4: Bestyrelsen kan vælge at supplere sig med et medlem udenfor medlemskredsen.

Stk. 5: Det tilstræbes, at bestyrelsen er sammensat med personer med forskellige kompetencer og erfaringer, så der er en bred samfundsmæssig repræsentation.

Stk. 6: Det kommunale medlem af bestyrelsen og et eventuelt medlem udenfor medlemskredsen kan ikke varetage formands- eller næstformandsposten.

Stk. 7: Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 8: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 9: Indkaldelse til bestyrelsesmøder finder sted skriftligt (evt. via mail) med angivelse af dagsorden.

Stk. 10: Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 11: Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Stk. 12: Suppleanter indkaldes, såfremt et medlem ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Stk. 13: Frivilligcenterets personale kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 14: De valgte suppleanter er berettiget til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.


§ 6 Kontingentfastsættelse

Stk. 1: Eventuelle kontingenter fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Der kan opereres med forskellige kontingentstørrelser for henholdsvis medlemmer og støttemedlemmer.


§ 7 Økonomi, hæftelse og tegningsregler

Stk. 1: Regnskab og revision følger kalenderåret

Stk. 2: Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 3: For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Stk. 4: Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens evt. personale.


§ 8 Revision

Stk. 1: Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen, for et år ad gangen, valgt revisor.


§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt beder om det og samtidig angiver hvilke emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14 dage efter, bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter. Dagsordenen skal minimum indeholde pkt. 1, 2, 3, og 6 – jf. § 4 stk. 11.


§ 10 Eksklusion

Stk. 1: En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, hvor eksklusion kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer godkender beslutningen.


§ 11 Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1: Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Denne anden generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første.

Stk. 2: Ved foreningens og frivilligcenterets eventuelle opløsning fordeles evt. formue ligeligt mellem de foreninger, der til den tid er medlemmer af foreningen.


Revideret på Frivilligcenter Odders generalforsamling, april 2018

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP