• Forside
 • Om os
 • Strategi og indsatsområder

Frivilligcenter Odders strategi 2023 og 2024

FORMÅL OG UDVIKLINGSSPOR

Frivilligcenter Odders (FCO) formål er at bidrage til at alle borgere i Odder Kommune har mulighed for at deltage i et fællesskab. Vi arbejder med at skabe rammer for deltagelse og fællesskaber ved at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet i Odder Kommune.

FCO’s strategi har blik for FN’s Verdensmål og vil understøtte en bæredygtig udvikling med særlig fokus på sundhed og trivsel.  

Odder Kommunes Kommunalbestyrelse har peget på følgende behov for vores samfund og løsning af velfærdsopgaver, som FCO vil understøtte:

”Der er behov for at gentænke, hvordan velfærdsopgaverne skal løses fremadrettet. Derfor ønsker forligsparterne, at Frivilligcenter Odder i højere grad har fokus på at understøtte og motivere til det brede frivillige arbejde til gavn for de mange. Der er således brug for at styrke civilsamfund, engagement og handlekraft bredt set i Odder Kommune” (Aftale om budget 2023).

FCO’s fundament er foreningsservice og udvikling af foreninger. Dette beskrives på sidste side i strategien.

I 2023 og 2024 vil vi desuden sætte fokus på tre overordnede udviklingsspor.

De tre udviklingsspor er:

 • Mobilisering af frivillige
 • Udvikling af samarbejdet mellem civilsamfund og kommune
 • Selvhjælpsgrupper

I strategien udfoldes de tre udviklingsspor, og vi beskriver en række aktiviteter. Flere aktiviteter vil blive udviklet i løbet af de to år i samarbejde andre foreninger, kommune, erhvervsliv og frivillige. Aktiviteterne vil blive udviklet og indarbejdet i vores handleplan, som godkendes af foreningens generalforsamling i 2023 og 2024.

 

MOBILISERING AF FRIVILLIGE

Hvorfor er udviklingssporet vigtigt?

Mange foreninger oplever, at det er svært at rekruttere og fastholde frivillige i foreningerne. Det er en generel tendens i hele landet ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejde, og det er også erfaringen fra vores egen medlemsundersøgelse i 2022. Mobilisering af nye frivillige og løbende motivation af de fortagesomme ildsjæle er livsnerven i vores foreningsarbejde.


Hvordan vil vi arbejde med udviklingssporet? 

FCO vil spille en aktiv rolle for at øge det frivillige engagement.

Vi vil arbejde i et bredt perspektiv i samarbejde med en vifte af foreninger, grupper og projekter.

Vi vil understøtte frivilligheden i de nye tendenser inden for frivillighed, hvor event-frivillighed og ad hoc-frivillighed ser ud til at vinde frem. Vi vil være vidensbank og brobygger mellem foreninger for at underbygge synergi.

Vi vil samarbejde med Odder Kommune om at nå de mål, som kommunen opstiller i udkastet til sin nye Fritidsstrategi, der er i høring i skrivende stund. Her skriver Odder Kommune:

 • Vi vil støtte et frivilligcenter, som omfatter et bredt spektrum af frivilligt arbejde og indsatser.
 • Vi vil understøtte foreningsudvikling, så foreningerne fortsat kan tiltrække og fastholde frivillige.
 • Vi vil anerkende de frivillige.
 • Vi vil understøtte de frivillige og deres behov.


AKTIVITETER

 • Udbrede kendskabet til og brugen af vores jobportal via synlighedsindsatser samt tilbyde hjælp og sparring til foreninger, så der altid er mindst 10 forskellige frivilligjob på jobportalen.
 • Sammen med én eller flere foreninger udvikle og udføre to prøvehandlinger til at øge rekrutteringen af frivillige til disse foreninger eller til et bestemt emne. Prøvehandlingerne danner afsæt for nye aktiviteter i 2024.
 • Arbejde med erfaringsudveksling, fungere som vidensbank og være brobygger mellem foreninger for at understøtte synergi.
 • Understøtte hverdagsaktivisme/spontan frivillig aktivitet, hvor det giver mening og er muligt
  i forhold til vores udviklingsspor.
 • Udarbejde flere klummer om frivillighed og flere frivilligportrætter.

 

UDVIKLING AF SAMARBEJDET MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE

Hvorfor er udviklingssporet vigtigt?

Samarbejdet mellem civilsamfund og det offentlige er et tema, som pågår i hele landet. Over de seneste år er der på landsplan en bevægelse i gang, hvor samarbejde mellem kommuner og civilsamfund forsøges styrket gennem nye samarbejdsformer (KORA, 2016). Forventningerne er mange, og samtidig kan også opleves udfordringer og barrierer forbundet med samarbejdet. Derfor er der brug for åben og konstruktiv dialog på tværs af civilsamfund og kommune - og frivillige og ansatte.

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune har udtrykt ønske om at gentænke, hvordan velfærdsopgaverne kan løses, og at der er brug for at styrke civilsamfund, engagement og handlekraft bredt set for at understøtte velfærden i vores kommune.


Hvordan vil vi arbejde med udviklingssporet? 

Vi vil være nysgerrige på at komme tættere ind i kernen af muligheder og udfordringer i samarbejdet mellem civilsamfund og kommune.

Vi vil hente inspiration og erfaringer fra andre steder, som vi kan omsætte til vores egne løsninger i Odder Kommune. Frivilligcenter Odder har gode samarbejdsrelationer med Odder Kommune, som vi vil fortsætte og udvikle.

Vi vil understøtte nye samarbejder og partnerskaber, som kan bidrage til velfærd og robuste fællesskaber.

Vi vil bidrage til at undersøge og udfolde samarbejdsmuligheder mellem det offentlige og frivillige.

AKTIVITETER

 • Pilotprojektet Odder Lektiecafé evalueres i foråret 2023. Odder Lektiecafé er etableret i samarbejde mellem Frivilligcenter Odder, Odder Frimenighed og Børne- Familiecenteret i Odder Kommune. Med afsæt i evalueringen besluttes det om og hvordan, lektiecafeen fortsætter.
 • Løbende dialog med kommunale institutioner og lokale foreninger om behov og muligheder for samarbejde.
 • Understøtte mindst tre nye partnerskaber/samarbejdsmodeller om velfærdsløsninger eller samarbejder som understøtter robuste lokale fællesskaber

 

SELVHJÆLPSGRUPPER

Hvorfor er udviklingssporet vigtigt?

Frivilligcenter Odder har etableret selvhjælpsgrupper siden 2013, og vores erfaring viser, at de fleste mennesker har stor gavn af at bearbejde svære livssituationer sammen med ligestillede. Målet er at forbedre deltagernes livskvalitet, så de bedre kan takle udfordringer og deltage i sociale fællesskaber på både kort og langt sigt.

Selvhjælpsgrupper handler om at skabe nye fællesskaber for mennesker, der står i samme svære livssituation og dermed har noget tilfælles. Selvhjælp er ikke behandling, men muligheden for at møde andre i samme situation i øjenhøjde og udveksle historier og erfaringer.

Samtidig er selvhjælp med til at styrke den frivillige indsats. Vi arbejder på at tydeliggøre mulighederne for at være med til at skabe positive fællesskaber som gruppeleder for selvhjælpsgrupper. Den frivillige indsats som gruppeleder er et bærende element i vores selvhjælpstilbud.

Hvordan vil vi arbejde med udviklingssporet? 

Vi vil tilbyde selvhjælpsforløb for børn, unge og voksne efter muligheder og behov. Nogen grupper starter via borgerhenvendelser, andre grupper via samarbejde med Odder Kommune. Vi er som udgangspunkt åbne overfor alle emner, hvis vi har gruppeledere, som er kompetente til og ønsker opgaven. Vi vil have særlig fokus på tre emner:

 • Sorgforløb for voksne (3-årigt landsdækkende projekt)
 • Kom videre mand-forløb (landsdækkende koncept)
 • Fædregrupper (i tæt samarbejde med Børne- og Familiecenteret)

Børne- og ungegrupper om forskellige emner som skilsmisse, skyggebørn og mistrivsel er også et stort fokusområde.

Vi får støtte fra TrygFonden til aflønning af projektleder 15 timer/ugen frem til 31. maj 2024. Vores mål er at fortsætte med at tilbyde selvhjælpsgrupper fremadrettet, hvis vi opnår yderligere støtte.

AKTIVITETER

 • 2023: 50-60 personer deltager i Frivilligcenter Odders selvhjælpsgrupper fordelt i 5-7 voksengrupper, 3-4 børnegrupper og 1-2 sorgstøtteforløb.
 • 2024: 50-60 personer deltager i Frivilligcenter Odders selvhjælpsgrupper fordelt i 5-7 voksengrupper, 3-4 børnegrupper og 1-2 sorgstøtteforløb.*

* Aktiviteterne i 2024 forventes halveret, hvis der ikke opnås støtte efter 31. maj 2024.

 

FORENINGSSERVICE- OG UDVIKLING

Frivilligcenter Odder vil være en attraktiv paraplyorganisation for alle frivillige organisationer.

Vores optagelseskriterier favner bredt: ”Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer og grupper, som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og formål” (vedtægter, §3, stk. 1).

Vi ønsker også at styrke det indbyrdes kendskab til og samarbejdet mellem medlems-organisationerne. Vi tror på, at et stærkt netværk mellem vores medlemmer kan understøtte frivilligheden.

Vi vil styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale frivillige fællesskaber ved at støtte, udvikle og fremme frivillige foreninger og initiativer, samt hjælpe nye i gang.

Det gør vi bl.a. ved at:

 • Være åbne overfor nye medlemmer og samarbejdspartnere fra forskellige områder og med forskellig organisering (foreninger, grupper, projekter og aktiviteter).
 • Have indblik i kommunens politikker og strategier, samt relevante tiltag på det frivillige område og søge nyeste viden om frivillighed.
 • Rådgive og hjælpe eksisterende og nye foreninger og frivillige initiativer om drift, udvikling, synliggørelse, rekruttering af frivillige, bestyrelsesarbejde, fundraising, vedtægter og opstart af en ny forening.
 • Have overblik over lokale frivillige fællesskaber for at matche og guide borgere til frivillige fællesskaber, frivilligt arbejde eller til hjælp og støtte.
 • Formidle mulighederne i den frivillige verden, fx gennem Frivilligcenter Odders hjemmeside og nyhedsbreve, foreningsvejviser, frivilligjob.dk, sociale medier, events samt personlige samtaler med borgere og potentielle frivillige.
 • Hjælpe foreninger og frivillige med at finde relevante mødelokaler.
 • Tilbyde medlemskurser, dialogmøder og foredrag som er relevante for frivillige.
 • Gå i dialog med foreninger og borgere, som besøger Frivilligcenter Odder i åbningstiden.

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // VitaPark, Vitavej 69, plan 0, indgang B, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP